"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

33 kirjakohta – “Viimsed päevad” ja “Viimne päev” Piiblis

Vana Testament

1. “Ja Jaakob kutsus oma pojad enese juurde ning ütles: “Tulge kokku, siis ma kuulutan teile, mis teiega sünnib tulevasil päevil!” (1Ms 49:1)


2. [Bileam Baalakile]: “Ja nüüd, vaata, ma lähen oma rahva juurde! Tule, ma kuulutan sulle, mida see rahvas teeb sinu rahvaga tulevasil päevil!” (4Ms 24:14)


3. “Siis te otsite sealt Jehoovat, oma Jumalat, ja sa leiad Ta, kui sa Teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Jehoova, oma Jumala poole ja kuulad Tema häält!” (5Ms 4:29-30)


4. “Aga viimseil päevil sünnib, et Jehoova koja mägi  seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juure! Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: “Tulge, mingem üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et Ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia Tema radu: sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemast Jehoova sõna!” (Js 2:2-3)


5. “Jehoova viha ei pöördu enne kui Ta on teoks teinud ja korda saatnud oma südamesoovid! Viimseil päevil te mõistate seda hästi!” (Jr 23:20)


6. “Jehoova viha ei pöördu enne kui Ta on teoks teinud ja korda saatnud oma südamesoovid! Viimseil päevil te mõistate seda!” (Jr 30:24)


7. “Häda sulle, Moab! Kaduma peab Kemosi rahvas, sest su pojad võetakse vangi ja su tütred peavad olema vangis! Aga viimseil päevil ma pööran Moabi vangipõlve, ütleb Jehoova!” (Jr 48:46-47)


8. “Ja ma asetan oma aujärje Eelamisse ning hävitan sealt kuninga ja vürstid, ütleb Jehoova! Aga viimseil päevil ma pööran Eelami vangipõlve, ütleb Jehoova!” (Jr 49:38-39)


9. “Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta maad; see sünnib viimseil päevil: siis Ma toon sind oma maa kallale, et paganad võiksid tundma õppida Mind, kui ma nende silme ees näitan ennast pühana sinu kaudu, Goog!” (Hs 38:16)


10. “Aga viimseil päevil sünnib, et Jehoova koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voolavad ta juure! Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad: “Tulge, mingem üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et Ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia Tema radu: sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemast Jehoova sõna!” (Mi 4:1-2)


11. “Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi, ja Tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need: …” (Tn 2:28)


12. “…aga ta puudutas mind ja pani mind seisma sinna, kus ma olin seisnud, (19) ja ütles: “Vaata, ma annan sulle teada, mis sünnib sajatuse viimsel ajal: seatud ajal tuleb lõpp! (Tn 8:18b-19)


13. “Ja nägemus õhtuist ja hommikuist, millest oli kõne, on tõsi; aga sina hoia see nägemus saladuses, see on kaugeiks päeviks.” (Tn 8:26)


14. “…aga vaata, Miikael, üks peainglitest tuli mulle appi ja ma jätsin tema sinna, Pärsia kuningate kaitseingli juurde ja tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimseil päevil, sest on veelgi üks nägemus neiks päeviks!” (Tn 10:13b-14)


15. “Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks! Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab!” (Tn 12:4)


16. “Sest Iisraeli lapsed jäävad kauaks ajaks kuningata ja vürstita, ohvrita ja sambata, õlarüüta ja teeraviteta! Seejärele Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Jehoovat, oma Jumalat, ja Taavetit, oma kuningat; nad tulevad värisedes Jehoova ja Tema headuse juurde viimseil päevil!” (Ho 3:4-5)

Uus Testament

Märkus:

Uues Testamendis on kasutatud nii “viimseil päevil” (mitmuses) kui “viimsel päeval” (ainsuses).

Viimseil päevil” (ka “viimsel ajal”, “aegade lõpul”, jne) — see on konkreetne periood, mida kuulutasid ka Vana Testamendi prohvetid.

Viimne päev” — see on aga “viimsete päevade” kõige viimane päev. Mis tähendab, et peale seda päeva enam rohkem päevi ei ole. See on kõige viimane.


17. Jeesus: “Aga see on selle tahtmine, kes Mind on läkitanud, et Ma ühtki ei kaota sellest kõigest, mis Ta Minule on andnud, vaid et Ma selle üles äratan viimsel päeval.” (Jh 6:39)


18. Jeesus: “Sest see on mu Isa tahtmine, et igaühel, kes Poega näeb ja Temasse usub, on igavene elu, ja Ma äratan tema üles viimsel päeval.” (Jh 6:40)


19. Jeesus: “Kes sööb Minu liha ja joob minu verd, sel on igavene elu; ja Mina äratan tema üles viimsel päeval.” (Jh 3:54)


20. “Marta ütles Talle: “Ma tean, et ta üles tõuseb ülestõusmises viimsel päeval!” (Jh 11:24)


21. “Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse.” (Mk 1:15)


22. “Ja kui Ta [Jeesus] raamatu avas, leidis Ta koha, kuhu oli kirjutatud: “Issanda Vaim on minu peal: seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele; ta on mind läkitanud kuulutama vabakssaamist seotuile ja… (20) ja kui Ta raamatu oli kokku keeranud… (21) hakkas neile kõnelema: “Täna on see kiri täide läinud teie kuuldes!” (Lk 4:21)


23. Peetrus nelipühipäevil: “Ei ole need sugugi, nagu te arvate, joobnud, sest see on kolmas päevatund; vaid see on see, mis on üteldud prohvet Joeli kaudu: “Ja viimseil päevil  sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale! Ja teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie noored mehed näevad nägemusi ja teie vanemad uinuvad unenägusid nähes! Ja neil päevil ma valan oma Vaimu oma sulaste ja ümmardajate peale ja nemad ennustavad…” (Ap 2:15-18)


24. “… ja teile, keda vaevatakse, antaks hingamist ühes meiega, kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega tuleleegis ja maksab kätte neile, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu meie Issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumile, kes saavad nuhtluseks igavese hukatuse, hülgamise Issanda palge eest ja Tema vägevuse auhiilgusest, kui Ta sel päeval tuleb, et austatud olla oma pühades…” (2Ts 1:7-10)


25. “… et te ei annaks endid niipea kõigutada sinna ja tänna eemalse õigest meelest ega heidutada ei vaimu läbi ega Sõna läbi või kirja läbi, otsekui oleks see meie lähetatud, nagu peaks Issanda päev olema käes. Ärgu ükski teid petku mingil kombel; sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ärataganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala.” (2Ts2:2-4)


26. “Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole…” (1Tm 4:1)


27. “Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, kelledel on küll jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale.” (2Tm 3:1-6)


28. “Kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud prohvetite kaudu, siis on Ta neil viimseil päevil meile rääkinud Poja kaudu, kelle Ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi Ta on teinud maailma-ajastud…” (Hb 1:1-2)

29. “Ja pidageme üksteist silmas õhutamiseks armastusele ja headele tegudele. (25) Ning ärgem jätkem maha oma koguduse kooskäimisi, nõnda nagu mõne on kombeks, vaid manitsegem üksteist, ja seda enam, et näete selle päeva lähenevat.” (Hb 10:24-25)


30. “Kuulge nüüd, te rikkad, nutke ja uluge oma viletsusi, mis on tulemas! Teie rikkus on mädanenud ja teie riided on koitanud! Teie kuld ja hõbe on roostetanud ja nende rooste on teile tunnistuseks ja sööb ära kõik teie liha nagu tuli! Te olete kogunud vara viimseil päevil.” (Jk 5:1-3)


31. “…vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu Talle kalli verega, (20) kes küll oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud ilmsiks teie pärast, (21) kes Tema kaudu olete usklikud Jumalasse, kes Tema surnuist üles äratas…” (1Pt 1:19-21a)


32. “Seda teadke kõigepealt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järele ning ütlevad: “Kus on Tema tulemise tõotus? Sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest.!”” (2Pt 3:3-4)


33. “Lapsukesed, nüüd on viimne aeg! Ja nagu te olete kuulnud, et kristusevastane tuleb, nõnda ongi nüüd ilmunud palju kristusevastaseid; siit me tunneme, et käes on viimne aeg.” (1Jh 2:18)