"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

87 kirjakohta “IHU” kohta Uues Testamendis

Matteuse evangeelium (8)

Mt 5:29-30 “…sest sulle on parem, et üks sinu liikmeist hukkub, kui et kogu su ihu heidetakse põrgusse.”


Mt 6:22-23 “Ihu küünal on silm; kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses.”


Mt 6:25 “Ärge olge mures… ega ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam, kui riided.”


Mt 10:28 “Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei või tappa, vaid kartke ennemine teda, kes hinge ja ihu võib hukutada põrgus.” (Lk 12:4-5)


Mt 14:12 “Ja tema [Ristija Johannese] jüngrid tulid ning võtsid tema keha ja matsid ta maha…”


Mt 26:12 “Sest salvi Minu ihu peale valades tegi ta seda Minu matmiseks.”


Mt 26:26 “Võtke, sööge, see on Minu ihu!”


Mt 27:58-59 “See [Joosep Arimaatiast] läks Pilaatuse juurde ja palus Jeesuse ihu.”


Markuse evangeelium (2)

Mk 5:29 “Ja kohe kuivas tema vereläte, ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat.”


Mk 14:8 “Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ennatlikult Mu ihu võidnud matmiseks.”


Luuka evangeelium (6)

Lk 12:4 “Aga ma ütlen teile, oma sõpradele: Ärge kartke neid, kes tapavad ihu ja pärast ei saa rohkem midagi teha. Ent ma näitan teile, keda teil tuleb karta: kartke Teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Tõesti, ma ütlen teile, Teda kartke.”


Lk 12:22-23  “Siis Ta ütles oma jüngritele: “Seepärast ma ütlen teile: Ärge olge mures oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Sest hing on enam, kui toidus ja ihu enam kui riided!”


Lk 17:37 “Ja nad vastasid ja ütlesid Temale: “Kus, Issand?” Aga Ta ütles neile: “Kus on korjus [kr.k soma=ihu], sinna kogunevad kotkad!”


Lk 22_19 “Ja Ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis neile ning ütles: “See on Minu ihu, mis teie eest antakse; seda tehke minu mälestuseks!”


Lk 23:52 “… see [Joosep Arimaatiast] läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu.”


Lk 24:23 “…kui nad Tema ihu ei leidnud, tulid nad ja ütlesid endid näinud olevat ka inglite nägemust, kes ütlevad Tema elavat!”


Johannese evangeelium (4)

Jh 1:14 “Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde.”


Jh 2:21 – “Ent Tema rääkis oma ihu templist.”


Jh 19:38-40 “Aga pärast seda Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse jünger, kuid salaja, kartusest juutide eest, palus Pilaatuselt, et ta tohiks maha võtta Jeesuse ihu. Ja Pilaatus andis temale loa. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu maha.”


Jh 20:11-12 “Maarja aga seisi haua juures väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargile hauda 12. ja näeb kaks inglit valgeis riideis istuvat, ühe peatsis ja teise jalutsis, seal kus Jeesue ihu oli maganud.”


Apostlite teod (3)

Ap 2:31-32 “siis ta [Taavet] rääkis ette nähes Kristuse ülestõusmisest, et Tema hinge ei jäeta surmavalda ja Tema liha ei näe kõdunemist.


Ap 9:40 “Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palus Jumalat ning pöördus surnu (kr keeles “ihu” poole) ja ütles: “Tabiita, ärka üles.”


Ap 19:12 “…nii et ka tema [Pauluse] ihu pealt võetud higirätikuid ja põlli viidi haigete peale ja tõved lahkusid haigetest ning kurjad vaimud läksid välja.”


Roomlastele (9)

Rm 4:19 “Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud…”


Rm 6:6 “Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes Temaga risti löödud, et patuihu kaotataks, nõnda et me enam ei orjaks pattu”


Rm 6:12 “Ärgu patt valitsegu teie surelikus ihus…”


Rm 7:4 “Olete surmatud käsule Kristuse ihu läbi, et saaksite teisele mehele, kes on surnuist üles äratatatud.


Rm 7:24 “Oh mind viletsat inimest! Kes päästab mind sellest surma ihust? Tänu olgu Jumalale Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Nii ma siis teeningi oma mõistusega Jumala käsku, aga lihaga patu käsku.”


Rm 8:10-11 “Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu surnud patu pärast; aga vaim on elu õiguse pärast. 11. Aga kui selle Vaim, kes Jeesuse on surnuist üles äratanud, teis elab, siis Tema, kes Kristuse Jeesuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.”


Rm 8:13 “Sest kui te liha järele elate, siis te surete; aga kui te Vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate.”


Rm 8:23 “aga mitte ainult seda, vaid isegi need, kelledel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame enestes ning ootame lapseseisust, oma ihu lunastust.”


Rm 12: 4-5 “Sest otsekui meil ühes ihus on palju liikmeid, aga kõigil liikmei ei ole sama töö, nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses…”


1 Korintose kiri (18)

1Kr 5:3 “Aga mina, ehk ma küll olen ihulikult eemal, aga vaimus siiski ligi…”


1Kr 6:13 “Toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks, ja Jumal teeb lõpu nii ühele kui teisele. Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid Issanda jaoks ja Issand ihu jaoks.”


1Kr 6:16 “Või te ei tea, et see, kes hoiab hoora poole, on temaga üks ihu? Sest “need kaks”, ütleb Tema, “peavad olema üks liha!”


1Kr 6:18 “Põgenege hooruse eest! Iga patt, mida inimene iganes teeb, on väljaspool ihu, aga kes hoorab, teeb pattu omaenese ihu vastu.”


1Kr 6:19 “Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad?


1Kr 6:20 “Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus.”


1Kr 7:34 “…Ja vallaline naine või neitsi hoolitseb selle eest, ms kuulub Issandale, et ta võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest…”


1Kr 9:27 “Ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust üteldes ise ei saaks kõlvatumaks.”


1Kr 10:16-17 “Õnnistuse karikas mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus?”


1Kr 11:24 “See on Minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke Minu mälestuseks!”


1Kr 11:27 sellel on Issanda ihust ja verest süüd


1Kr 11:29 “kui ta enesele ei anna aru sellest ihust.”


1Kr 12:12-26 – kogu lõik räägib Kristuse ihust


1Kr 12:27 “Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast Tema liikmed.”


1Kr 13:3 “Ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja ku ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu!”


1Kr 15:35-37 “Ja mida sa külvad, sa ei külva selle ihuna, mis peab tõusma…”


1Kr 15:38 “Aga Jumal annab temale ihu, millise tahab…”


1Kr 15:44 “Maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles; sest kui on olemas maine ihu, siis on ka olemas vaimne ihu.”


2Korintose kiri (7)

2Kr 4:10 “Kannan alati oma ihus Issanda Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu saaks meie ihus ilmsiks”


2Kr 4:11 “Sest meid, kes elame, antakse alatasa surma Issanda Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu meie surelikus lihas saaks avalikuks.”


2Kr 5:6 “Niikaua kui me kodus oleme ihus, oleme Issanda Juurest ära.”


2Kr 5:8 “Himustaksime ennemini ära olla ihust ja kodus olla Issanda juures”


2Kr 5:10 “…tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri”


2Kr 5:1-8 “Sest me teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, mitte kätega tehtud igavene hoone taevas.”


2Kr 12:2-4 “Ma tunnen inimest Kristuses, keda neljateistkümne aasta eest tõmmati komanda taevani —  kas ta oli ihus, seda ma ei tea,või kas ta oli ihust väljas, mina ei tea, Jumal teab — 4. tõmmati paradiisi ja ta kuulis räägitamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida.”


Galaatia kiri (1)

Gl 6:17 “Viimaks ärgu tehku mulle keegi vaeva, sest mina kannan Jeesuse arme oma ihul.”


Efeslastele (8)


Ef 1:23 – “…kes on Tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab”


Ef 2:16 “…ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu”


Ef 3:6 – “…et paganadki on kaaspärijad ja ühes ihus ja osalised Tema tõotustest Kristuses Jeesuses”


Ef 4:4 “Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest”


Ef 4:12 “et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks”


Ef 4:16 “kelles kogu ihu on kokku liidetud… ja kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses.”


Ef 5:23 “Sest mees on naise pea, nõnda nagu Kristus on koguduse pea, Tema ihu õnnistegija.”


Ef 5:30 “Sest meie oleme Tema ihu liikmed”


Filiplastele (2)

Fl 1:20 “…minu kindlat ootust ja lootust mööda, et ma milleski ei jää häbisse, vaid et Kristus nüüdki, nagu ikka, täie julgusega saab auliseks minu ihus, olgu elu või surma läbi”


Fl 3:20-21 “Sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame Issandat Kristust kui Õnnistegijat, 21. kes meie alanduse ihu muudab oma äraseletatud ihu sarnaseks väge mööda, millega Ta võib ka kõik teha oma alamaks.”


Koloslastele (8)

Kl1:18 Ja Tema on ihu – see on koguduse – pea; Ta on algus ja esmasündinu surnutest, et Ta kõiges saaks esikohale.”


Kl 1:21 “Ja ta on teid, kes enne olite Temast võõrdunud ja oma meelsuse poolest vaenlased, tehes kurja, nüüd ka lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi, et seada teid pühadena ja veatuina ja laitmatuina enese ette.”


Kl 1:24 “Nüüd ma olen rõõmus oma kannatamistes teie pärast, ja mis mul veel puudub Kristuse viletsusest, selle ma täiendan oma lihas Tema ihu heaks, mis on kogudus.”


Kl 2:11 “ja Temas te olete ka ümber lõigatud ümberlõikamisega, mida ei toimetata kätega, vaid lihaliku ihu äraheitmise teel, Kristuse ümberlõikamisega.”


Kl 2: 16-17 “Sellepärast ärgu ükski mõistku kohut teie üle sööma või jooma ja pühade või noorkuu või hingamispäevade pärast, 17. mis on vaid tulevaste asjade vari, kuna ihu on Kristuse oma.”


Kl 2:19 “ja kes ei pea kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala poolt seatud kasvamist.”


Kl 2:23 “Sel kõigel on küll tarkuse nägu omatehtud jumalateenistuse, alandlikkuse ja ihu kurnamise tõttu, aga mis on ilma erilise väärtuseta ja mis sünnib liha rahuldamiseks.”


Kl 3:15 “Ja Kristuse rahu valitsegu teie südameis, sest selleks te olete ju kutsutud ühes ihus.”


1 Tessaloonika kiri (1)

1Ts 5:23 “Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks.”


Heebrealastele (4)

Hb 10:5 “Sellepärast ta maailma tulles ütleb: “Ohvrit ega andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu


Hb 10:9-10 “Sellega ta tunnistab tühjaks esimese ohvri, et panna kehtima teine. 10. Selles tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ohvriga ühel hoobil”


Hb 10:22-23 “Astugem siis ligi tõelise südamega, täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest, 23. ja ihu poolest pestud puhta veega, pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest.”


Hb 13:3 “Pidage meeles vange, otsekui oleksite kaasvangid, ja vaevatuid, sest ka teie ise olete veel ihus.”


Jaakobuse kiri (3)

Jk 2:26 “Sest samuti nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda ka usk ilma tegudeta on surnud.”


Jk 3:2 “Sest me kõik eksime palju. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik mees ja võib ka talitseda kogu ihu.”


Jk 3: 6 “Samuti on keel tuli, on maailm täis ülekohut; keel meie liikmete seas saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust.”


1 Peetruse kiri (2)

1Pt 2:24 “kes meie patud ise kandis üles ristipuule oma ihus, et meie pattudele ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud.”


1Pt 4:1 “Et nüüd Kristus on kannatanud lihas, siis relvastuge teiegi sama meelega; sest kes lihas on kannatanud, see on lakanud pattu tegemast, nõnda et ta aega, mis tal veel on elada lihas, enam ei ela inimeste himude järele, vaid Jumala tahtmise järele.”


Juuda kiri (1)

Jd 1:9 “Aga ei peaingel Miikaelgi, kui ta riidles ja vaidles kuradiga Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda pilkavat otsust…”