"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Apostlite teod

Kuula Piiblit – Apostlite Teod

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Apostlite tegude raamatut:

Kuula Peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Eeskõne / Jeesuse taevaminek / Kaheteistkümnenda apostli valimine

Peatükk 2: Püha Vaimu tulek nelipühipäeval /  Peetruse jutlus / Kristuse koguduse usuline elu

Peatükk 3: Peetrus teeb terveks halvatud mehe / Peetruse jutlus pühakojas

Peatükk 4: Peetrus ja Johannes Suurkohtu ees / Peetrus ja Johannes tulevad tagasi kaaslaste juurde / Ühine varandus

Peatükk 5: Ananias ja Safiira / Apostlid teevad tunnustähti ja imesid / Peetrus ja Johannes taas suurkohtu ees

Peatükk 6: Hoolekandjad seatakse ametisse / Süüdistus Stefanose vastu

Peatükk 7: Stefanose jutlus kohtu ees / Stefanose surm 

Peatükk 8: Jeruusalemma koguduse tagakiusamine ja hajutamine / Filippus Samaarias / Nõid Siimon /  Peetrus ja Johannes Samaarias / Filippus ja Etioopia kojaülem

Peatükk 9: Sauluse pöördumine / Saulus Damaskuses / Saulus Jeruusalemas ja Tarsoses / Peetrus teeb Lüddas haige terveks / Peetrus äratab ellu naisjüngri Tabiita

Peatükk 10: Peetrus ja Korneelius / Peetruse jutlus Korneeliuse kojas / Paganadki saavad Püha Vaimu ja neid ristitakse

Peatükk 11: Peetrus õigustab paganate ristimist / Paganate kogudus Antiohhias / Abi Antiohhiast vendadele Juudamaal

Peatükk 12: Tagakiusamine kuningas Heroodese poolt; Peetrus pääseb vangist / Heroodese surm

Peatükk 13: Antiohhia kogudus / Barnabas ja Saulus Küproses / Paulus ja Barnabas Pisiidia Antiohhias ja Pauluse jutlus juutidele / Apostlid pöörduvad paganate poole

Peatükk 14: Paulus ja Barnabas Ikoonionis / Paulus ja Barnabas Lüstras / Tagasi Antiohhiasse

Peatükk 15: Pagankristlased ja Moosese seadus / Apostlite koosolek Jeruusalemmas / Apostlite kiri pagankristlastele / Paulus ja Barnabas lähevad lahku

Peatükk 16: Timoteos saab Pauluse kaaslaseks / Pauluse teekond läbi Väike-Aasia / Paulus Filipis / Pauluse ja Siilase vangistamine ja vabastamine

Peatükk 17: Paulus ja Siilas Tessaloonikas / Paulus ja Siilas Beroias / Paulus Ateenas / Pauluse jutlus Areopaagil

Peatükk 18: Paulus Korintoses / Maavalitseja Gallio ja Paulus / Paulus läheb tagasi Süüriasse / Apollos Efesoses

Peatükk 19: Ristija Johannese jüngrid Efesoses / Paulus Efesoses / Pauluse kavatsused / Möll Efesoses

Peatükk 20: Paulus Makedoonias, Kreekas ja Troas / Eutühhos / Teekond Mileetosesse / Pauluse jumalagajätukõne Efesose koguduse vanemaile

Peatükk 21: Paulus Tüüroses / Paulus Kaisareas / Paulus Jeruusalemas / Paulus lepitab juutkristlasi / Möll Jeruusalemas ja Pauluse vangistamine

Peatükk 22: Pauluse jutlus juutidele / Pauluse toetub oma Rooma kodakondsusele / Paulus kaitseb ennast Suurkohtu ees

Peatükk 23: Paulus kaitseb ennast Suurkohtu ees (järg) / Juutide vandenõu Pauluse vastu / Paulus saadetakse Kaisareasse

Peatükk 24: Paulus maavalitseja Feeliksi ees / Feeliks ei kiirusta kohtupidamisega

Peatükk 25: Paulus maavalitseja Festuse ees / Agrippas ja Berniike

Peatükk 26: Paulus kaitseb ennast Agrippase ees

Peatükk 27: Pauluse mereteekond Rooma / Torm merel ja laevahukk

Peatükk 28: Paulus Melitel (Maltal) / Teekond Rooma jätkub / Pauluse kõnelus Rooma juutidega / Paulus kuulutab evangeeliumi Roomas