"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Luuka evangeelium

AudioPiibel – Luuka evangeelium

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Luuka evangeeliumit:

Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Eessõna /  Ristija Johannese sünni ettekuulutus / Jeesuse sünni ettekuulutus / Maarja külastab Eliisabetti. Maarja kiituslaul / Ristija Johannese sünd. Sakariase ülistussõnad

Peatükk 2: Jeesuse sünd / Jeesuse esitamine templis / Siimeoni õnnistussõnad / Naisprohvet Anna / Kahteistkümneaastane Jeesus templis

Peatükk 3: Ristija Johannese jutlus / Jeesuse ristimine / Jeesuse esivanemad

Peatükk 4: Jeesust kiusatakse kõrves / Jeesus hakkab kuulutama ja õpetama / Jeesust põlatakse kodukohas / Vaimuhaige tervekstegemine / Jeesus teeb terveks Siimana ämma ja teisi

Peatükk 5: Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid / Pidalitõbise tervekstegemine / Halvatu tervekstegemine / Leevi kutsumine / Paastumise küsimus

Peatükk 6: Hingamispäeva pühitsemisest / Apostlite valimine / Õndsakskiitmised ja hukkamõistmised / Vaenlase armastamisest / Kohtumõistmisest teiste üle / Kaks maja ehitajat

Peatükk 7: Jeesus teeb terveks sõjapealiku sulase / Jeesus äratab surnuist Naini noormehe / Ristija Johannes / Jeesuse jalgade võidmine ja tähendamissõna kahest võlgnikust

Peatükk 8: Naised, kes Jeesust aitasid / Tähendamissõna külvajast / Jeesus seletab tähendamissõna külvajast / Kogemus küünlast küünlajalal / Tõeline sugulus / Jeesus vaigistab tormi / Jeesus teeb terveks vaimuhaige geraslase / Jairuse tütar ja veritõbine naine

Peatükk 9: Apostlite läkitamine / Heroodese hämmeldus / Viie tuhande mehe söötmine / Peetrus tunnistab Jeesuse Kristuseks / Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist / Nõue iseenese salgamiseks / Jeesuse muutumine / Jeesus teeb terveks kurjast vaimust vaevatud poisi / Jeesus kuulutab ette teist korda oma surma / Õpetus alandlikkuseks / Sallivuse käsk / Samaarlased ei võta Jeesust vastu / Jüngriks saada tahtjad valiku ees

Peatükk 10: Seitsmekümne jüngri läkitamine / Jeesus sõitleb uskmatuid linnu / Jüngrite tagasitulek / Jeesus tänab Jumalat / Igavese elu pärimisest / Halastaja samaarlane / Marta ja Maarja

Peatükk 11: Meie Isa palve / Tungiva palve mõjust / Jeesus ei vaja saatana abi / Puuduliku puhastuse hädaoht / Hoiatus tunnustähe otsijaile / Kogemus küünlast küünlajalal / Jeesus hurjutba varisere ja käsutundjaid /

Peatükk 12: Jeesus hoiatab silmakirjalikkuse eest / Keda karta, keda mitte / Ahnusest; tähendamissõna rumalast ja rikkast mehest / Mure ja lootus Jumala peale / Vajadus valvsuseks ning tähendamissõna heast ja halvast sulasest / Ajamärgid

Peatükk 13: Manitsus patukahetsuseks / Tähendamissõna viljatumast viigipuust / Haige tervekstegemine hingamispäeval / Tähendamissõna sinepiivakesest ja haputaignast / Kitsas elu uks / Heroodese vaenulikkus / Kaebehüüd Jeruusalema saatuse pärast

Peatükk 14: Vesitõbise tervekstegemine hingamispäeval / Alandlikkusest ja külalislahkusest / Tähendamissõna suurest õhtusöömaajast / Jeesuse järel käimise hind

Peatükk 15: Tähendamissõna kadunud lambast / Tähendamissõna kadunud drahmirahast / Tähendamissõna kadunud pojast

Peatükk 16: Tähendamissõna kavalast majapidajast / Varanduse õigest kasutamisest / Manitsus variseridele / Rikas mees ja vaene Laatsarus

Peatükk 17: Pahandusist, leppimisest, usust ja tegudest / Jeesus teeb terveks kümme pidalitõbist / Jumala riigi tulekust

Peatükk 18: Tähendamissõna lesknaisest ja kohtunikust / Variser ja tölner / Jeesus õnnistab lapsi / Igavese elu tingimuseks on varandusest loobumine / Jeesus kuulutab ette kolmat korda oma surma ja ülestõusmist / Jeesus teeb pimeda nägijaks

Peatükk 19: Sakkeus / Tähendamissõna kümnest naelast / Jeesus tuleb Jeruusalemma, kui Kuningas / Jeesus nutab Jeruusalemma saatuse pärast / Jeesus puhastab templi