"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Markuse Evangeelium

AudioPiibel – Markuse Evangeelium

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Markuse Evangeeliumi:

Kuula Peatükkide Kaupa:

Markuse 1: Ristija Johannese jutlus / Jeesuse ristimine / Jeesust kiusatakse kõrbes / Jeesus hakkab kuulutama evangeeliumi / Jeesus kutsub esimesed jüngrid / Jeesus ajab inimesest välja rüveda vaimu / Jeesus teeb terveks Siimona ämma ja teisi / Jeesus palvetab tühjas paigas ja lahkub Kapernaumast / Jeesus teeb terveks pidalitõbise

Markuse 2: Halvatu tervekstegemine / Leevi kutsumine / Paastumise küsimus / Hingamispäeva pühitsemisest

Markuse 3: Kuivanud käega mehe tervekstegemine / Muud tervendamised / Jeesus määrab 12 apostlit / Jeesus ei vaja saatana abi / Tõeline sugulus

Markuse 4: Tähendamissõna külvajast / Tähendamissõnade otstarve / Jeesus seletab tähendamissõna külvajast / Tähendamissõna küünlast ja seemnekasvust / Jeesus vaigistab tormi

Markuse 5: Jeesus teeb terveks seestunu / Jairuse tütar ja veritõbine naine

Markuse 6: Jeesust põlatakse kodukohas / Apostlite läkitamine / Ristija Johannese surm / Apostlite tagasitulek / 5000 mehe söötmine / Jeesus kõnnib vee peal / Tervendamised Gennesareti mere ääres

Markuse 7: Jeesus vastab etteheiteile pärimuste rikkumise kohta / Jeesus tervendab Sürofoiniikia naise tütre / Kurdi ja keeletuma tervendamine

Markuse 8: 4000 mehe söötmine / Jeesus ei hooli variseride tunnustähe nõudmisest / Jeesus noomib jüngreid taipamatuse pärast / Jeesus teeb Betsaidas pimeda nägijaks / Peetrus tunnistab Jeesuse Kristuseks / Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist / Nõue iseenese salgamiseks

Markuse 9: Jeesuse muutumine / Jeesus teeb terveks vaimuhaige poisi / Jeesus kuulutab ette teist korda oma surma ja ülestõusmist / Õpetus alandlikkuseks / Sallivuse käsk / Hoiatus pahanduste eest / Soola vajadusest

Markuse 10: Abielu lahutamisest / Jeesus õnnistab lapsi / Rikas noormees ja igavene elu / Rikkal on raske pääseda Jumala riiki / Jeesus kuulutab ette kolmat korda oma surma ja ülestõusmist / Sebedeuse poegade igatsus au järele / Inimese tõeline suurus / Pime Bartimeus tehakse nägijaks

Markuse 11: Jeesus tuleb Jeruusalemma kui Kuningas / Jeesus neab viljatuma viigipuu / Jeesus puhastab templi / Usu jõud / Küsimus Jeesuse meelevallast

Markuse 12: Tähendamissõna viinamäest / Maksu maksmisest keisrile / Surnute ülestõusmise küsimus / Missugune käsk on suur? / Kelle Poeg on Kristus? / Hoiatus kirjatundjate eest / Lesknaise ohvriand

Markuse 13: Jeesus kuulutab ette templi hävitamist / Tulevased õnnetused ja hädad / Ajastu lõpp / Vajadus valvsuseks

Markuse 14: Vandenõu Jeesuse tapmiseks / Jeesuse võidmine Betaanias / Juudas reedab Jeesuse / Jeesuse viimane paasatalle söömine / Jeesus kuulutab ette, et jüngrid jätavad ta maha / Jeesus Ketsemanis / Jeesuse vangistamine / Põgenev noormees / Jeesus ülempreestri ees / Peetrus salgab Jeesuse

Markuse 15: Jeesus maavalitseja Pilaatuse ees / Sõjamehed mõnitavad Jeesust / Jeesuse ristilöömine / Jeesuse surm / Jeesuse matmine

Markuse 16: Jeesuse ülestõusmine / Jeesuse uued ilmumised / Jeesuse taevaminek