"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Matteuse evangeelium

Matteuse evangeelium

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Matteuse evangeeliumi:

Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Jeesuse esivanemad / Jeesuse sünd

Peatükk 2: Targad hommikumaalt / Põgenemine Egiptusesse / Petlemma laste tapmine / Asumine Naatsaretti

Peatükk 3: Ristija Johannese jutlus / Jeesuse ristimine

Peatükk 4: Jeesust kiusatakse kõrbes / Jeesus asub Kapernauma / Jeesus hakkab kuulutama / Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid / Jeesus teeb haigeid terveks

Peatükk 5: Mäejutlus: Õndsakskiitmised / Maa sool ja maailma valgus / Jeesus ja käsuõpetus / viha ja mõrv / Abielurikkumine ja abielulahutus / Vanne ja tõearmastus / Kättemaksmisest / Ligimese ja vaenlase armastamisest

Peatükk 6: Armastuseandide jagamisest / Õige palvetamine / Meie Isa Palve / Õige paastumine / Tõeline varandus / Valgus ja pimedus / Mure ja lootus Jumala peale

Peatükk 7: Kohtumõistmisest teiste üle / Julgustus palveks / Ülim käsk / Kaks teed / Valeprohvetite tundmisest / Sõnad ja teod / Kaks koja ehitatajat

Peatükk 8: Pidalitõbise tervekstegemine / Kapernauma pealiku poisi tervekstegemine / Jeesus teeb terveks Peetruse ämma ja teisi / Jüngriks saada tahtjad valiku ees / Jeesus vaigistab maru / Gadara seestunud

Peatükk 9: Halvatu tervekstegemine / Matteuse kutsumine / Paastumise küsimus / Ülema tütre ülesäratamine surnuist ja veritõbine naine / Kaks pimedat / Keeletu seestunu / Jeesuse kaastunne rahva vastu

Peatükk 10: Apostlite läkitamine / Apostlite ülesanne / Apostlite tagakiusamine / Keda karta, keda mitte / Karm valik ja selle tasu

Peatükk 11: Ristija Johannes / Lapselikust usaldusest / Jeesuse eesmärk ja töö

Peatükk 12: Hingamispäeva pühitsemisest / Kuivanud käega mehe tervekstegemine / Valitud sulane / Jeesus ei vaja saatana abi / Jeesus ei hooli tunnustähe nõudmisest / Puuduliku puhastuse hädaoht / Tõeline tarkus

Peatükk 13: Tähendamissõna külvajast / Tähendamissõnade otstarve / Jeesus seletab tähendamissõna külvajast / Tähendamissõna põllulustest / Tähendamissõnad sinepiivakesest ja haputaignast / Jeesus seletab tähendamissõna põllulustest / Tähendamissõna peidetud varandusest, kallist pärlist ja noodast / Jeesust põlatakse kodukohas

Peatükk 14: Ristija Johannese surm / Viie tuhande mehe söötmine / Jeesus kõnnib vee peal / Jeesus teeb haigeid terveks Gennesareti mail

Peatükk 15: Jeesus vastab etteheiteile pärimuste rikkumiste kohta / Jeesus teeb terveks Kaananea naise tütre / Jeesus teeb terveks palju vigaseid / Nelja tuhande mehe söötmine

Peatükk 16: Jeesus ei hooli variseride tunnustähe nõudmisest / Jeesus noomib jüngreid taipamatuse pärast / Peetrus tunnistab Jeesuse Kristuseks / Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist / Nõue iseenese salgamiseks

Peatükk 17: Jeesuse muutumine / Jeesus teeb terveks kuutõbise poisi / Jeesus kuulutab ette teist korda oma surma ja ülestõusmist / Jeesus annab maksuraha

Peatükk 18: Õpetus alandlikkuseks / Hoiatus pahanduste eest / Tähendamissõna kadunud lambast / Süüdlase kohtlemisest / Ühine palve / Andeksandmise käsk ja tähendamissõna tigedast sulasest

Peatükk 19: Abielu lahutamisest / Jeesus õnnistab lapsi / Rikas noormees ja igavene elu / Rikkal on raske pääseda taevariiki

Peatükk 20: Tähendamissõna töötegijaist viinamäel / Jeesus kuulutab ette kolmat korda oma surma ja ülestõusmist / Igatsus au järele / Inimese tõeline suurus / Kaks pimedat tehakse nägijaiks

Peatükk 21: Jeesus tuleb Jeruusalemma, kui Kuningas / Jeesus puhastab templi / Jeesus neab viljatuma viigipuu / Küsimus Jeesuse meelevallast / Tähendamissõna kahest pojast / Tähendamissõna viinamäest

Peatükk 22: Tähendamissõna kuninglikust pulmast / Maksu maksmisest keisrile / Surnute ülestõusmise küsimus / Missugune käsk on suur? / Kelle poeg on Kristus?

Peatükk 23: Jeesus hurjutab kirjatundjaid ja varisere / Jeesus kurdab Jeruusalema saatuse pärast

Peatükk 24: Jeesus kuulutab ette templi hävitamist / Tulevased õnnetused ja hädad / Ajastu lõpp / Vajadus valvsuseks / Tähendamissõna heast ja halvast sulasest

Peatükk 25: Tähendamissõna kümnest neitsist / Tähendamissõna talentidest / Suur kohtupäev

Peatükk 26: Vandenõu Jeesuse tapmiseks / Jeesuse võidmine Betaanias / Juudas reedab Jeesuse / Jeesuse viimane paasatalle söömine / Jeesus kuulutab ette, et jüngrid jätavad ta maha / Jeesus Ketsemanis / Jeesuse vangistamine / Jeesus ülempreestri ees / Peetrus salgab Jeesuse

Peatükk 27: Jeesus antakse maavalitseja Pilaatuse kätte / Juudase surm / Jeesus Pilaatuse ees / Jeesuse ristilöömine / Jeesuse surm / Jeesuse matmine

Peatükk 28: Jeesuse ülestõusmine / Jeesus ilmub oma jüngritele Galileas