"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

AudioPiibel – Kuula Piiblit

AudioPiibel – Kuula Piiblit – MP3 Piibel

UT – Sul on võimalik kuulata kogu Uut Testamenti.

VT – Vana Testamendi 39st raamatust saad hetkel juba kuulata 37 (!) raamatut (osaliselt või täielikult). Kuulatavate peatükkide hulk täieneb pidevalt

MP3 Piibel – Kuula Vana Testamenti

1. Esimene Moosese raamat

2. Teine Moosese raamat (ptk 1-20)

3. Kolmas Moosese raamat

4. Neljas Moosese raamat (ptk 1-18) (ptk 11-18 lisatud 22.09.22)

5. Viies Moosese raamat

6. Joosua

7. Kohtumõistjate raamat 

8. Rutt

9. 1 Saamueli raamat 

10. 2 Saamueli raamat 

11. 1 Kuningate raamat

12. 2 Kuningate raamat 

13. 1 Ajaraamat (1-5; 10-29)

14. 2 Ajaraamat

15. Esra 

16. Nehemja 

17. Ester

18. Iiob

19. Psalmid / Laulud

20. Õpetussõnad 

21. Koguja 

22. Ülemlaul

23. Jesaja

24. Jeremija

25. Nutulaulud

26. Hesekiel

27. Taaniel

     28. Hoosea

29. Joel

30. Aamos

31. Obadja

32. Joona

33. Miika

34. Nahum

35. Habakuk

36. Sefanja

37. Haggai

39. Malakia

MP3 Piibel – Uus Testament

1. Matteuse evangeelium

2. Markuse evangeelium

3. Luuka evangeelium

4. Johannese evangeelium

5. Apostlite teod

6. Pauluse kiri roomlastele

7. Pauluse 1. kiri korintlastele

8. Pauluse 2. kiri korintlastele

9. Pauluse kiri galaatlastele

10. Pauluse kiri efeslastele

11. Pauluse kiri filiplastele

12. Pauluse kiri koloslastele

13. Pauluse 1. kiri tessalooniklastele

14. Pauluse 2. kiri tessalooniklastele

15. Pauluse 1. kiri Timoteosele

16. Pauluse 2. kiri Timoteosele

17. Pauluse kiri Tiitusele

18. Pauluse kiri Fileemonile

19. Kiri heebrealastele

20. Jaakobuse kiri

21. Peetruse 1. Kiri

22. Peetruse 2. Kiri

23. Johannese 1. Kiri 

24. Johannese 2. Kiri

25. Johannese 3. Kiri

26. Juuda Kiri

27. Johannese ilmutus