"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Talle Eluraamat – 17 kirjakohta Piiblis

Alljärgnevad on need kirjakohad, mis Piiblis räägivad Talle eluraamatu kohta.


Lk 10:20

[Jeesus jüngritele:] “Ometi ärge rõõmutsege, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmutsege palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud.

Ilm 20:12-15

“12 Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvat aujärje ees, ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järele. 13 Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ja igaühele mõisteti kohut tema tegude järele. 14 Ja surm ja surmavald heideti tulejärve! See on teine surm, tulejärv. 15 Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve!” 


2Ms 33:31-33

“31 Ja Mooses läks jälle Jehoova juurde ning ütles: “Oh häda! See rahvas on teinud suure patu ja one enesele valmistanud kuldjumalad! 32 Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu! Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud!” 33 Aga Jehoova vastas Moosesele: “Kes minu vastu on pattu teinud, selle ma kustutan oma raamatust!”


Js 4:2-3

[“2 Sel päeval on see, mida Jehoova laseb kasvada, iluks ja auks ning maa vili uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsnuile. Ja kes Siionis säilib ja Jeruusalemas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaüht, kes Jeruusalemas on eluks kirja pandud, siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtnud Jeruusalemast ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga”


Js 48:18-19

“18 Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu sarnelnud jõele ja su õigus oleks olnud otsegu mere lained! 19 Su sugu oleks olnud nagu liiva ja su ihuvilja selle sõmerate sarnaselt; ei oleks hävitatud ega kaotatud tema nime Mu palge eest!”


Tn 7:10

“Tulejõgi voolas ja väljus Temast! Tuhat korda tuhat teenisid Teda, kümme tuhat korda kümme tuhat seisid tema ees! Kohus võttis istet ja raamatud avati!


Tn 12:1-2

[Lõpuaeg] “1 Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, mäherdust ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud! 2 Ja paljud neist, kes magavad mulle põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks!”


Hb 12:22-23

“22 Vaid te olete tulnud Siioni mäe ligi ja elava Jumala linna, taevase inglite juurde 23 ja esmasündinute piduliku kogu ning koguduse juurde, ke on kirja pandud taevasse…”


Mal 3:16

“Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Jehoovat; ja Jehoova pani tähele ning kuulis ja Tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Jehoovat ja austavad Tema nime.”

[Märkus: Arvtakse, et see mälestusraamat viitabki eluraamatule.]


Ilm 3:5

[Jeesus Sardese kogudusele:] “4 Ometi on sul ka Sardeses mõned nimed, kes ei ole reostanud oma riideid, ja nad peavad Minuga käima valgeis riideis, sest nad on seda väärt. 5 Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja Mina ei kustuta tema nime eluraamatust, ja ma tahan tunnistada tema nime oma Isa ees ja kõigi inglite ees.” 


Ilm 17:8

[ingel Johannesele:] “Metsaline, keda sa nägid, on olnud, ja teda ei ole enam; aga ta tuleb sügavusest üles ja läheb hukatusse; ja ilmamaa elanikud, kellede nimed ei ole kirjutatud eluraamatusse maailma asutamisest alates, imestavad metsalist nähes, sest ta oli ja teda ei ole, aga ta tuleb jälle.”


Ps 56:9

“Minu pagulaspäevad olid Sa ära lugenud; pane Sina mu pisarad oma lähkrisse; eks need ole su raamatus?”


Ps 69: 28-29

[Taavet Jumalale oma vaenlastest:] “28 Lisa neile süütegu süüteo peale, ärgu nad jõudku sinu õiglusesse! 29 Kustutatagu nad maha eluraamatust ja ärgu pandagu neid kirja ühes õigetega!”


Ps 139:16

[Taavet Jumalale:] “Sul silmad nägid mind juba mu eos ja Su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas.”


Fl 4:3

“Ja ma palun ka sind, tõsine kaastööline, aita neid naisi, kes on võidelnud evangeeliumi eest ühes minuga ja Kleemensiga ja mu teiste abimeestega, kellede nimed on eluraamatus.


Ilm 13:8

[Nägemus metsalisest] “Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kellede nimed maailma algusest ei ole kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.”


Ilm 21:27

[Taevasest Jeruusalemast] “Aga sinna sisse ei pääse midagi, mis ei  ole puhas, ei keegi, kes teeb jälkusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle eluraamatusse.