"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

23 kirjakohta maailma-ajastute kohta Uues Testamendis

Allolevas on välja toodud 20 kirjakohta, mis Uues Testamendis räägivad maailma-ajastute kohta. Mitmed neist on ka Jeesuse enda poolt öeldud.

Siin nad on:


1. Jeesus: “Ja kes iganes räägib sõna Inimese Poja vastu, sellele antakse see andeks, aga kes iganes midagi räägib Püha Vaimu vastu, sellele ei anta seda andeks, ei selles maailmas ega tulevases.” (Mt 12:32)


2. [Tähendamissõna põllulustest] Jeesus: “Põld on maailm; hea seeme on kuningriigi lapsed, lusted aga tigeda lapsed. Vaenlane, kes neid külvab, on kurat. Aga lõikus on maailma-ajastu lõpp; lõikajad on inglid. Otsegu nüüd umbrohi kogutakse ja tulega ära põletatakse, nõnda peab ka sündima selle maailma-ajastu lõpul. Inimese Poeg läkitab oma inglid ja nemad koguvad Tema kuningriigist kõik…” (Mt 13:38-41)


3. [Tähendamissõna noodast] Jeesus: “Ja kui see [noot] täis sai, veeti ta randa, ja istuti maha ning koguti head astjatesse, aga halvad visati ära. Nõnda sünnib maailma-ajastu lõpul: inglid väljuvad ja eraldavad kurjad õigete hulgast ja heidavad nad tuleahju…” (Mt13:48-49)


4. “Ja kui Ta [Jeesus] Õlimäel istus, astusid jüngrid Tema juurde isepäinis ja ütlesid: “Ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on Su tulemise ja maailma-ajastu lõpetuse tunnus?” (Mt 24:3)


4a. “Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast; katsuge et te ei ehmuks! Sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes.” (Mt 24:6)

[Märkus: Jeesus vastusena jüngrite küsimusele maailma-ajastu lõpetuse tunnuse kohta.]


4b. “Ja seda kuningriigi evangeeliumi  peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots.” (Mt 24:14)

[Märkus: Jeesus vastusena jüngrite küsimusele maailma-ajastu lõpetuse tunnuse kohta.]


5. [Jeesuse suur misjonikäsk] Jeesus: “Ja vaata, Mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!” (Mt 28:20)


6. Jeesus ütles: “Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes maja või vennad või õed või ema või isa või naise või põllud on maha jätnud minu ja armuõpetuse pärast ega saaks sajakordselt nüüd selsinasel ajal maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde keset tagakiusamisi ja tulevases maailma-ajastus igavest elu!” (Mk 10:29-30)


7. “Jeesus kostis neile: “Sellesinase maailma-ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele, aga kes on väärt arvatud jõudma teise maailma ja surnuist üles tõusma, ei need võta naist ega lähe mehele. Sest nadi ei või ka enam surra; nad on inglite sarnased ja nad on Jumala pojad, ülestõusmise pojad!”” (Lk 20:34-35)


8. “Kus on targad? Kus on kirjatundjad? Kus sellesinase ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud jõleduseks?” (1Kr 1:20)


9. “Ent meie kuulutame tarkust täiuslike seas, aga mitte selle maailma ega selle ajastu ülemate tarkust, kes hävivad, vaid me kuulutame Jumala salajas olevat ja varjatud tarkust, mis Juma on ette määranud enne maailma-ajastute algust meie auks…” (1Kr 2:6-7)


10. “See sündis neile [st. Iisraeli lastele minevikus] eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kelledele maailma lõpu ajad on vastu jõudnud.” (1Kr 10:11)


11. “Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes enese andis meie pattude eest, et Ta meid viiks välja praegusest kurjast ajastust Jumala ja meie Isa tahte järele…” (Gl 1:4)


12. “…ja mis on Tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume Tema jõutugevuse mõjul, millega Ta [st. Jumal Isa] on olnud mõjuv Kristuses, kui Ta Tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas.” (Ef 1:19-21)


13. “…kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks – armust olete õndsaks saanud – ja on meid ühes Temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses, et osutada tulevail ajastuil oma armu ülemäärast rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses (Ef 2:5-7)


14. “Temale olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastute ajastu kõigi sugupõlvedeni! Aamen!” (Ef 3:21)


15. “Aga ajastute Kuningale, kadumatule, nähtamatule, ainule Jumalale olgu au ja austus ajastute ajastuteni! Aamen!” (1Tm 1:17)


16. “Sest Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime jumalakartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailma-ajastul, oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist…” (Tt 2:11-13)


16a. “Kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud prohvetite kaudu, siis on Ta neil viimseil päevil meile rääkinud Poja kaudu, kelle Ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi Ta on teinud maailma-ajastud…” (Hb 1:1-2)


17. “Sest on võimatu neid, kes korra olid valgustatud ning maitsesid taevalist andi ja said osa Pühast Vaimust, ja maitsesid Jumala head Sõna ja tulevase maailma-ajastu väge ja siis ära taganesid, uuesti tuua meeleparandamisele, sellepärast, et nad iseeneste kahjuks Jumala Poja risti löövad ja naeruks panevad.” (Hb 6:4-6)


18. “Sest muidu oleks Ta [Jeesus] pidanud mitu korda kannatama maailma rajamisest alates; aga nüüd on Ta maailma-ajastute lõpul korra ilmunud, et oma ohvriga kaotada patt.” (Hb 9:26)


19. “vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu Talle kalli verega, kes küll oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud ilmsiks teie pärast…” (1Pt:19-20)


20. “…ainumale Jumalale, meie Õnnistegijale, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi olgu au, auhiilgus, võimus ja valitsus enne kõike maailma-ajastut ja nüüd ja kõigi ajastuteni!” Aamen.” (Juuda 1:25)